INTERREG V-A EMR PROJECT
« MOBI »

Mobile Orientatie, Begeleiding en Interventie
voor mensen met een dubbele of meervoudige diagnose

HET MOBI PROJECT

Verbetering van de participatiemogelijkheden voor mensen met een dubbele diagnose in de Euregio Maas-Rijn

 1. Oprichting van mobiele interventieteams voor een individuele en residentiële ondersteuning en berading van mensen met een dubbele diagnose
 2. Opleidingsaanboden voor professionals naar gemeenschappelijke standaards
 3. Identificatie van openstaande verzoeken en ontwikkeling van adequaate ondersteuningsaanboden

Het aanbod van MOBI kan worden gebruikt wanneer 2 van de onderstaande criteria bij een persoon aanwezig zijn

 • Verstandelijke beperking
 • Cognitieve beperking
 • Psychische problemen/stoornissen
 • Fysieke / zintuiglijke beperking

EN

 • Zij ernstige gedragskenmerken vertoont die zichzelf en/of hun omgeving verregaand beïnvloeden (bv: agressiviteit, zelfverwonding, geweld naar anderen, verslaving, …)
 • Haar participatiekansen door bovengenoemde punten aanzienlijk worden verminderd (bijvoorbeeld in huisvesting, werkgelegenheid, leren, vrije tijd, deelname aan de samenleving)
 • Zij het huidige hulpsysteem overbelast en daarom geen passende ondersteuning krijgt

Voor mensen met een dubbele diagnose

 • Residentiêle begeleiding en ondersteuning
 • Voor- en nabehandeling van psychiatrische verblijven
 • Crisisinterventies

Voor ouders en professionals

 • Bewustmaking en psycho-educatief werk
 • Specifiek advies en interventiemethoden
 • Groeps- en individuele coaching

INTERREG
EUREGIO
MAAS-RIJN

INTERREG is een Europees programma dat tot doel heeft grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te bevorderen.

De door de INTERREG-fondsen gefinancierde projecten dienen ter versterking van het economische, sociale en culturele potentieel van de grensgebieden.

Bron: Interreg V-A 2014-2020 Programma
https://www.interregemr.eu/home

                         

PARTNERS

Wie is de Dienststelle?

De Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben van de Duitstalige Gemeenschap van België is een openbare instelling die mensen met een handicap en senioren adviseert en begeleidt bij een breed scala aan behoeften (zelfstandig wonen, werk, gezondheid, financiële en juridische kwesties, …). Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren kunnen profiteren van het brede scala aan diensten die de Dienststelle en haar dienstverleners, zoals dagcentra en woonhuizen, aanbieden.

Het MOBI-aanbod van de Dienststelle

Volwassenen tussen 18 en 65 jaar hebben recht op een residentiële begeleiding en/of ondersteuning op het gebied van dubbele diagnose. Hun familieleden en professionals die met de getroffenen werken, kunnen ook gebruik maken van counseling en diverse bewustmakings- en coachingsdiensten. (Kinderen en jongeren onder de 18 jaar kunnen steun aanvragen bij het Mobiele Team van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de St. Josefkliniek).

 

Contactpersoon

Yeshe Leyens
Vennbahnstraße 4/4, 4780 Sankt Vith
yeshe.leyens@selbstbestimmt.be
+32 (0)80 229 111

Wie is de Diakonie Michaelshoven?

Diakonie Michaelshoven is er al 70 jaar voor mensen in alle sociale zaken. Onze 2.800 fulltime medewerkers en 650 vrijwilligers helpen ons in onze 200 faciliteiten in Keulen en omgeving om mensen te begeleiden en te ondersteunen en om samen met en voor hen nieuwe perspectieven te creëren. Wij zorgen voor kinderen en jongeren, mensen met een handicap, senioren, mannen en vrouwen in crisis en mensen die zich professioneel willen oriënteren. Voor ons komen menselijkheid en liefdadigheid altijd op de eerste plaats, trouw aan ons leidend principe “Het creëren van perspectieven met mensen”.

Op het gebied van dubbele diagnose biedt Diakonie Michaelshoven:

 • Woongroepen voor volwassenen met DD
 • Woongroepen voor jongeren in de psychiatrische nazorg of met psychiatrische problemen en comorbide stoornissen.
 • Mobiele begeleiding in het MOBI-project tot december 2020. Na afloop van het project wordt de mobiele begeleiding van de Kinder- und Familienhilfe Michaelshoven niet meer voortgezet.

Contactpersoon

Christine Schneider
Pfarrer-te-Reh-Str. 2, 50999 Köln
+49 (0)173 9062 830
c.schneider@diakonie-michaelshoven.de

Wie is de geg euregio?

De geg euregio GmbH is een gedifferentieerde jeugdzorginstelling met zetel in Aken, gesponsord door de Katharina Kasper ViaNobis GmbH in de DERNBACHER GROUP KATHARINA KASPER. Katharina Kasper ViaNobis GmbH, gevestigd in Gangelt, is de grootste non-profit onderneming in het district Heinsberg met meer dan 2000 werknemers. In Nordrhein-Westfalen zijn er voorzieningen voor kinderen en jongeren, voor gehandicapten, maar ook voor bejaardentehuizen en een gespecialiseerd psychiatrie. De eigen gespecialiseerde medewerkers van de faciliteit beschikken over tal van aanvullende kwalificaties die hen in staat stellen in doelgroepen met gedragsproblemen en/of comorbiditeit. Op het gebied van kinder- en jeugdzorg biedt geg euregio GmbH gedifferentieerde diensten aan in het ziekenhuis, de dagopvang en de polikliniek. Op het gebied van integratiebijstand voor volwassenen met een handicap zijn er tal van gespecialiseerde begeleidings-, advies- en zorgdiensten om mensen te ondersteunen op het gebied van huisvesting, werk en vrije tijd.

Het MOBI-aanbod van de geg euregio GmbH

Door het brede spectrum aan expertise en het netwerkwerk van de aanbieder binnen de Euregio kunnen vrijwel alle relevante beroepsgroepen en beroepen zoals psychiatrische specialisten, psychologen, verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten en pedagogen direct worden geraadpleegd voor de professionele ondersteuning van mensen met een dubbele diagnose en hun ondersteuningssystemen zowel in een adviserende rol of voor face-to-face werk.

Contactpersoon bij juristische Vragen

Guido Royé
Heinrichsallee 28, 52062 Aachen
+49 (0)241 557021 60
g.roye@vianobis.de

Contactpersoon voor MOBI-begeleidingen

Carla Peters
Heinrichsallee 28, 52062 Aachen
+49 (0)241 557021 60
c.peters@geg-euregio.de

 

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

Wie is de AViQ?

De AVIQ is verantwoordelijk voor het welzijns- en gezondheidsbeleid, het inclusiebeleid voor mensen met een handicap en de gezinstoelagen op het grondgebied van het Waalse Gewest (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap).

Gezondheids- en welzijnsbeleid:

 • Vergoeding van sociale uitkeringen in verpleeghuizen en zorginstellingen
 • Organisatie van residentiële eerstelijnsondersteuning en -verzorging
 • Preventie en gezondheidsbevordering
 • Financiering van opvang- en accommodatie-infrastructuur en ziekenhuizen

Beleid voor mensen met een handicap:

 • Bewustmaking en educatie van mensen met een beperking en hun gezinnen
 • Advies en ondersteuning voor mensen met een handicap gedurende hun hele leven
 • Huisvestingsaanpassingen
 • Steun voor sociaal-professionele inclusie

Gezinsbeleid:

 • Bepaling van de gezinstoelagen en het beheer van het budget.

Het MOBI-aanbod van de AViQ

AViQ voert sinds 2009 een beleid om mensen met een dubbele diagnose en hun familie te ondersteunen in de vorm van mobiele interventieteams (CMI). De doelen zijn als volgt:

 • Om de ondersteuning en zorg voor deze bevolking te verbeteren
 • Het isolement van individuen en gezinnen te doorbreken
 • Begeleiding gedurend de overgang tussen verschillende woon- en zorgmilieus
 • Verbetering van de samenwerking tussen belanghebbenden in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de jeugddienst

Contactpersoon

Olivier Luyckx
Rue de la Rivelaine 21, 6061 Charleroi
+32 (0)71 337 706
olivier.luyckx@aviq.be

Wie is Hogeschool PXL?

Hogeschool PXL staat voor “Professionals & Excellence” en wil professionals afleveren die beantwoorden aan de X-factor. De X van de X-factor staat centraal.

Hogeschool PXL professionaliseert mensen en organisaties en draagt bij aan welvaart en welzijn. Dat is onze missie. Onze visie is dat Hogeschool PXL door een sterke verwevenheid van het onderwijs, onderzoek en dienstverlening haar studenten, medewerkers en organisaties in co-creatie wil laten groeien tot excellente professionals. De visie van Hogeschool PXL is gebaseerd op het X-factor model voor excellente professionals en excellente professionele organisaties. Deze X-factor omhelst vier statements en is het kompas dat ons allen gidst. Junior-collega’s (studenten), personeel, organisaties en onze Hogeschool PXL, wij allen creëren de toekomst

De PXL- excellente professional:

 1. heeft passie en empathie: «empassie»
 2. is ondernemend en innovatief
 3. werkt (internationaal) samen
 4. vertrekt vanuit kennis in de eigen discipline maar met een multidisciplinaire ingesteldheid

Hogeschool PXL in het MOBI project

Hogeschool PXL heeft expertise in onderwijs- en zorginnovatie. Dienstverlening en het voorzien in programma’s voor levenslang leren behoort tot één van de kerntaken van Hogeschool PXL.

Hogeschool PXL staat als kennisinstelling – samen met de projectpartners-  in voor het in kaart brengen van behoeften ifv het opstellen van een curriculum voor een professionaliseringstraject voor mobiele ondersteuners van personen met een Dubbel Diagnose (DD) . Hogeschool PXL richt zich op de opbouw van multi-inzetbare, grensoverschrijdende trainingspakketten & leermodule(s) voor professionals bij mensen met DD. Met integratie van blended- en distance learning,  gastsprekers/experten en authentieke leerervaringen op basis van casuïstiek uit het werkveld.

Hogeschool PXL, meer specifiek PXL-Zorginnovatie, stelt zijn ervaring ter beschikking in het gebruik van professionele standaarden en Evidence Based Practice.

Contactpersoon

Erwin Vanroye
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt
+32 (0)11 77 55 55
erwin.vanroye@pxl.be

DE MOBI E-LEARNING CURSUS

Gratis E-Learning Programma

In het MOBI project werd een uitgebreid e-learning programma “door professionals voor professionals” ontwikkeld. Het programma is gebaseerd op de concrete opleidingsbehoeften van professionals die werken met mensen met een dubbele/meervoudige diagnose. In totaal krijgen de deelnemers in 5 modules een inleiding op het thema dubbele diagnose en persoonsgericht werken, maar ook op beoordelings- en interventiemethoden. Daarnaast bevat het e-learning programma een gedetailleerde casusdocumentatie van een MOBI-begeleiding. In totaal werden meer dan 400 pagina’s tekstmateriaal en meer dan 20 videoclips speciaal geproduceerd. Het e-learningprogramma is ontwikkeld met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en zal daarom ook na afloop van het project als gratis informatiebron voor professionals beschikbaar blijven (www.elearningMOBI.eu).